Das Zahlensystem

Ichi (Sho)

Eins

Ni

Zwei

San

Drei

Shi (Yon)

Vier

Go

Fünf

Roku

Sechs

Shichi (Nana)

Sieben

Hachi

Acht

Kyu (Ku)

Neun

Ju

Zehn

Ju-ichi

Elf

Ju-ni

Zwölf

Ni-ju

Zwanzig

San-Ju

Dreißig

Hyaku

Hundert

Sen

Tausend