Kyu (Klasse)

Unterstufe

9.Kyu (Kukyu)
8.Kyu (Hachikyu)
7.Kyu (Shichikyu)

weißer Gürtel (Shiro-Obi)
gelber Gürtel (Kiiro-Obi)
oranger Gürtel (Daidaiiro-Obi)

Mittelstufe

6.Kyu (Rokukyu)
5.Kyu (Gokyu)
4.Kyu (Yonkyu)

grüner Gürtel (Midori-Obi)
blauer Gürtel (Aori-Obi)
violetter Gürtel (Aori-Obi)

Oberstufe

3.Kyu (Sankyu)
2.Kyu (Nikyu)
1.Kyu (Ikkyu)

brauner Gürtel (Chairo-Obi)
brauner Gürtel (Chairo-Obi)
brauner Gürtel (Chairo-Obi)

Dan (Stufe, Grad)

Grad

1.Grad (Shodan)
2.Grad (Nidan)
3.Grad (Sandan)
4.Grad (Yondan)
5.Grad (Godan)

6.Grad (Rokkudan)
7.Grad (Shichidan)
8.Grad (Hachidan)
9.Grad (Kudan)
10.Grad (Judan)

Nach oben